Biologi, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget biologi på A-niveau får du indsigt i biologiens verden og en faglig baggrund for at forstå betydningen af naturens mangfoldighed, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Du får også indsigt i levevilkår og baggrund for at forstå livsstilsfaktorers betydning for sundhed og sygdom.
Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.
Du lærer at forklare og benytte biologisk teori og metode til brug for analyse af biologiske problemstillinger og lærer de biologiske fagudtryk at kende. Du får kendskab til forskellige analysemetoder og statistisk resultatbehandling inden for områderne fysiologi, genetik, evolution, biokemi, immonologi og økologi.
Du lærer også at gennemføre selvstændige observationer og undersøgelser og at tilrettelægge eksperimenter i laboratoriet og i felten.
Desuden får du færdigheder i at opsøge og vurdere information vedrørende biologiske problemstillinger inden for miljø, sundhed, medicin og bioteknologi og i at formidle resultaterne fra dine egne biologiske undersøgelser.
Du får bl.a. undervisning inden for emneområderne:
Virus og forskellige cellers opbygning og funktion
Opbygning og biologisk betydning af kulhydrater, fedtstoffer, proteiner og nukleinsyrer
Udvalgte dele af menneskets fysiologi, herunder muskler, blodkredsløb og åndedræt samt hormonelle og neurologiske reguleringssystemer
Enzymers opbygning og funktion
Menneskets immunforsvar, herunder vaccination
Genetikkens molekylære og cellulære grundlag, herunder proteinsyntesen
Eksempler på anvendt bioteknologi, herunder bioinformatik
Nedarvningsmønstre belyst med eksempler fra planter, dyr og mennesker
Evolutionsteori, herunder betydningen af samspillet mellem arv og miljø
Økologi, herunder undersøgelse af et økosystem
Der inddrages supplerende stof i undervisningen, blandt andet aktuelle eksempler på biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge, biologi som videnskabsfag (herunder molekylærbiologi og bioteknologi), principper for bæredygtig udvikling og bioetiske problemstillinger.
Undervisningen veksler mellem projektarbejde, elevoplæg, diskussioner, feltundersøgelser og eksperimentelt arbejde. Desuden lærer du at føre journaler over dit feltarbejde og skrive rapporter om resultaterne. Der bliver inddraget engelsksprogede tekster i undervisningen.
I biologi på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.
It er en integreret del af undervisningen og bruges blandt andet til kommunikation, dataopsamling og databehandling.

Eksamen:
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve varer 5 timer og består et opgavesæt med udgangspunkt i gennemgået materiale.
Den mundtlige prøve sker på grundlag af en opgave, der udleveres dagen før prøven. Opgaven tager udgangspunkt i temaer relateret til undervisningen og indeholder kendte og ukendte bilag. Du får ca. 24 timers forberedelse. Selve eksamen varer ca. 30 minutter.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.